b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Aktualności

 

Zapraszamy na bieg do TKKF Kolejarz :) 27.11.21. Bydgoszcz-Myślęcinek.

Dzieci i młodzież , dystanse od 300 m do 2,5 km z nutką trialu. Bieg jest darmowy.

Bieg główny 10 km :) Kategorię Open , wiekowe od 16 lat do 80+ drużyny 5 osobowe - nagradzamy 10 pierwszych :)

http://zapisy.domtel-sport.pl/xxi-lesny-bieg-kolejarski-v6530

https://m.facebook.com/events/395644248716974?view=permalink&id=395644255383640

 

 

Pakiety już na Was czekają ????
Prezentujemy także puchary, które otrzymają najlepsi podczas niedzielnego biegu ???????? oraz puchary, dla najlepszych w Grand-Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego ????????????
Featured Item Background

Biegi dzieci w Gniewkowie

Napisane przez on 05/10/2021

Zapisy na XXVII Bieg im. Rodziny Milewskich w Gniewkowie trwają. Nie zwlekaj zapisz się już dziś https://zapisy.sts-timing.pl/775/lista.php
Do Gniewkowa zapraszamy także dzieci i młodzież ???? Firma Gesal w trakcie trwania biegu głównego zorganizuje dla nich biegi w kilku kategoriach wiekowych od 2 do 16 lat i na różnych dystansach od 50 do 400 metrów. Zapisy dla dzieci w dniu biegu od godziny 11:00 na Rynku w specjalnie przygotowanym namiocie.
Gwarantujemy fantastyczną zabawę połączoną ze zdrową rywalizacją na świeżym powietrzu.

 

Zapraszamy do udziału w biegu :-)

Szczegóły na plakacie!

Poniżej link do zapisów

LINK TUTAJ

 

 

Zapraszamy do udziału w biegu :-)

Szczegóły na plakacie!

Poniżej link do zapisów

LINK TUTAJ

 

Medale już czekają dla wszystkich uczestników VII Lipnowskiego Biegu Ulicznego.
Widzimy się 5 września na PUK Arenie.
Zapisy na bieg :
Zapraszamy
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


REGULAMIN

40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego

GRUDZIĄDZ, 25.09.2021CEL IMPREZY

1. Uczczenie pamięci Mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego

2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.

4. Promocja Grudziądza oraz województwa kujawsko-pomorskiego na arenie ogólnopolskiej.

5. Integracja społeczności lokalnych i zaangażowanie całych rodzin do aktywności.

6. Uczczenie Roku Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.


ORGANIZATOR

Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


TERMIN I MIEJSCE

1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędą się 25 września 2021 roku.

2. Miejsce startu i mety: Stadion Centralny, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.

3. Start biegu głównego o godzinie 11:00.


TRASA

1. Dystans 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego wynosi 10 km.

2. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Grudziądza wyłączonymi z ruchu kołowego.

3. Trasa posiada w 96 % nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej.

4. Trasa biegu będzie oznaczona co 1 kilometr.

5. Trasa składa się z jednej pętli. Międzyczas znajdują się na 5 kilometrze.

6. Punkty odświeżania znajdują się na 3,5 oraz na 6,5 kilometrze.

7. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb
porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.


POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które powinno zostać zastoso-
wane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instruk-
cji grozi dyskwalifikacją. Oficjalnym czasem biegu jest czas netto liczony od momentu przekroczenia linii
startu do przekroczenia linii mety.

3. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu w czasie 90 minut.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i
dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława
Malinowskiego”.

5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji
organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu
Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

6. Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała
numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 


ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestników 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego przyjmowane są przy
użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
www.biegimalinowskiego.pl.
2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 19 września 2021 do godziny 23:59:

- do dnia 25 lipca 2021 r. 40 zł

- od 26 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 55 zł

- od 1 września do 19 września 2021 r. 70 zł.

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w wyżej wyznaczonych
terminach zostaną skreśleni z listy startowej.

4. Możliwe jest zgłoszenie w biurze zawodów 24 i 25 września - wpisowe 90 zł płatne gotówką (Organizator
nie zapewnia w tym wypadku pełnych świadczeń).

5. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń pomiarowych moż-
liwy będzie w Biurze Zawodów, mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu, wy-
łącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dowodu osobistego lub tymczasowego za-
świadczenia tożsamości, paszportu, prawo jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumentu stwierdzają-
cego tożsamość cudzoziemca, albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego w wizeru-
nek twarzy i adres zamieszkania osoby.

6. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający
zgodę na udział w 40. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego oraz na własną odpowie-
dzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej 40. Międzynarodowe
Biegi im. Bronisława Malinowskiego.

7. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 września 2021 r. ukończą 16 lat.

8. W biegu głównym obowiązuje limit startujących (nie więcej niż 1000 osób).WARUNKI UCZESTNICTWA

1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego rozegrany zostanie w otwartej formule.

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 września 2021 r. ukończą 16 lat.

3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w oświadczają, że startują na własną odpowie-
dzialność.

Zawodnicy niepełnoletni, w wielu 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu za pisemną zgodą rodzica lub opie-
kuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego do-
stępnego na stronie internetowej biegu www.biegimalinowskiego.pl zawierającego oryginalny podpis oraz nu-
mer telefonu rodzica/opiekuna prawnego i dostarczonego do biura zawodów w celu weryfikacji zawodnika
niepełnoletniego.

4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest
ostateczna.

5. Uczestników 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego obowiązuje ubiór i obuwie
sportowe.

6. Rejestracja uczestnika 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego traktowana jest jako
przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

7. Organizator zapewnia:

a. numer startowy + agrafki

b. urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu

c. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

d. nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca 1-3).

8. Biuro zawodów, gdzie będzie można odebrać pakiety startowe, zgłoszenia oraz weryfikacja będzie możliwe
na hali przy ulicy Piłsudskiego 14 w Grudziądzu w dniach:

24 września (piątek) w godzinach 16:00-19:00.

25 września (sobota) w godzinach 7:30-9:30

 


Cel imprezy:
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu i rekreacji fizycznej
 • popularyzacja biegów masowych,
 • zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • promocja miasta Rypin

Organizator:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypini
 • Urząd Miasta Rypin

Termin i miejsce:

 • termin: zawody odbędą się 11 września 2021r. godz. 10:00
 • miejsce / trasa: Rypin (MOSiR) – ul. Sportowa – ul. Lipnowska - Osiedle Sportowe – Kowalki –Sikory – MOSiR (łącznie 10 km)
 • na mecie oraz trasie biegu zlokalizowane będą punkty zaopatrzone w wodę; punkt odżywczy
  znajdował się będzie na mecie.

Program minutowy:

8.30 – otwarcie biura zawodów
10.00 – zamknięcie listy startowej biegu głównego
10.00 – start do biegu głównego
12.00 – wręczanie nagród
14.00 – zamknięcie biura zawodów

Pakiet startowy:

 • numer startowy
 • agrafki
 • chip do pomiaru czasu
 • pamiatkowa koszulka ( UWAGA - osobom, które dokonają opłaty startowej po 27 sierpnia, nie gwarantujemy pamiątkowej koszulki w żądanym rozmiarze ).

Klasyfikacja:

 1. Generalna : Kobiet i mężczyzn (OPEN)
 2. Wiekowa:
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn (decyduje rok urodzenia)
  Kobiety:
  K – 1 16 – 29 lat
  K – 2 30 – 39 lat
  K – 3 40 – 49 lat
  K – 4 50 – 59 lat
  K – 5 60 + 69 lat
  K – 6 70 +

  Mężczyźni:
  M – 1 16 – 29 lat
  M – 2 30 – 39 lat
  M – 3 40 – 49 lat
  M – 4 50 – 59 lat
  M – 5 60 – 69 lat
  M – 6 70 +

Kategoria drużyna: minimum 4 osoby!

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 42

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

c    

Nadleśnictwo Gniewkowo