b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Aktualności

Zapisy na wirualny XIII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Krainy Trzech Wież Nad Borami ruszyły!!!

(0 głosów)
Napisane przez 
on 09/06/2020

XIII Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Krainy Trzech Wież Nad Borami

zapisy tutaj

REGULAMIN XIII OGÓLNOPOLSKIEGO
EKOLOGICZNEGO BIEGU
KRAINY TRZECH WIEŻ NAD BORAMI
- BIEG WIRTUALNY


Organizator: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „BORY” z siedzibą
w Lubiewie
Współorganizatorzy: Gmina Lubiewo,
Informacja: Impreza wpisana do kalendarza:
Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2020
I. CEL
• CELEM IMPREZY JEST UPOWSZECHNIANIE BIEGANIA I NORDIC WALKING, JAKO ZDROWEJ I NAJPROSTSZEJ FORMY SPORTU I WYPOCZYNKU.
• PROPAGOWANIE WARTOŚCI PROEKOLOGICZNYCH I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA.
• WKŁAD W PROMOCJĘ MASOWYCH IMPREZ BIEGOWYCH,
• UWRAŻLIWIENIE NA AKTUALNE PROBLEMY OCHRONY NAJBLIŻSZEGO ŚRODOWISKA,
• KSZTAŁTOWANIE POCZUCIA JEDNOŚCI ZE ŚRODOWISKIEM NATURALNYM,
• PROMOCJA AKTYWNOŚCI WYKONYWANEJ INDYWIDUALNIE W CZASIE PANDEMII

II. TERMIN I MIEJSCE
• TERMIN BIEGU – Zawodnik może odbyć bieg w dniach od 4 do 12 lipca 2020 r.
Przebieg trasy biegu – Zawodnik może pokonać dystans w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia do dystansu społecznego. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
Dystans – 15 km
Limit czasu dla biegaczy –

• PRZEBIEG TRASY NORDIC WALKING:
Trasa nordic walking Zawodnik może pokonać dystans w dowolnym terenie, przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia do dystansu społecznego. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Dystans – 5 km.


III. UCZESTNICTWO
1. W biegu/marszu prawo startu mają osoby, które ukończą do dnia 04.07.2020r. 16 lat.
2. Organizatory ubezpieczają uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale wskazane jest posiadanie indywidualnego ubezpieczenia (na własny koszt) od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Uczestników biegu/marszu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu/marszu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik rejestrując się do biegu i marszu przyjmuje do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadki, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym
6. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., z poz. 922 ze zm.
7. Wydarzenie jest typowo rekreacyjne i ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia, stąd protesty, reklamacje i roszczenia co do dokładności wyników stanowią wtórne zagadnienie.
8. Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu. Nie jest to warunek konieczny.

IV. ZGŁOSZENIA, OPŁATA STARTOWA
1. Uczestnik rejestruje się do Biegu.
2. Każdy z Uczestników Biegu ma do pokonania dystans 15 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnym czasie w dniach 4 – 12 lipca 2020r.
3. Dystans należy pokonać biegnąc “od startu do mety”, pokonując jednorazowo 15 km
4. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem.
5. Po ukończeniu Biegu Uczestnik przesyła swój wynik wypełniając formularz wystawiony przez Organizatora na stronie organizatora lub w aplikacji organizatora.
Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem.
6. Zgłoszenie można wpisać tylko raz.
7. Zgłoszenie niepełne nie będą brane pod uwagę.
8. Liczy się wynik, który będzie udokumentowany za zdjęciu/zrzucie ekranu. Jeżeli Uczestnik przebiegnie np 16 km, w wynikach będzie widniał czas z 16 km, dlatego Uczestnik powinien zrobić wszystko, aby przebiec jak najbliżej dystansu 15 km, ale nie mniej niż 15 km.
9. Organizator sukcesywnie będzie weryfikował i aktualizował wyniki i publikował je na stronie http://lubiewo.pl/xiii-ogolnopolski-ekologiczny-bieg-szlakiem-trzech-wiez-nad-borami
10. Medale za udział w biegu będą wysyłane w ciągu 2-4 tygodni od przesłania wyników przez Uczestnika
V. OPŁATY
Każdy uczestnik Biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, która wynosi w zależności od wybranej opcji:
• 10 zł – pakiet z numerem startowym i okolicznościowym dyplomem;
• 20 zł – pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem oraz medalem jak w biegu tradycyjnym,
• 30 zł - pakiet z numerem startowym, okolicznościowym dyplomem, oraz medalem jak w biegu tradycyjnym i upominek w postaci komina
2. Wpłat należy dokonać w czasie rejestracji przez bezpieczne płatności internetowe (kartą, Blikiem lub przelewem)
3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
4. Firma zarządzająca panelem zapisów STS-2 s.c. T. Kurkowski i M. Kwiatkowski jest odpowiedzialna za ewentualne zwroty, reklamacje wynikające z płatności online i kartami kredytowymi.
VI. KLASYFIKACJE
1. Kategoria OPEN w biegu kobiet (K) i mężczyzn (M)
2. W konkurencji nordic walking – w klasyfikacji generalnej kobiet (K) i mężczyzn (M)
3. Kategorie wiekowe biegu kobiet i mężczyzn:
K/M - 20 16 - 29 lat
K/M - 30 30 - 39 lat
K/M - 40 40 - 49 lat
K/M - 50 50 - 59 lat
K/M - 60 60 - 69 lat
K/M - 70 70 lat i więcej

VII. NAGRODY
1. VOUCHERY W WYSOKOŚCI 150,00 ZŁ –
do wykorzystania w sklepie sportowym znajdującym się w całej Polsce lub online plus gadżet promocyjny – tzw. lotne premie dla zawodników, którzy w klasyfikacji zajmą miejsca – 13, 53, 103, 153 i 203.
2. 10 VOUCHERÓW W WYSOKOŚCI 100,00 ZŁ –
dla osób, którzy zapromują swój bieg poprzez nagranie krótkiego filmu od 2 do 3 minut i prześlą na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W filmiku warto zawrzeć promocję Gminy Lubiewo. np.(warto mieć numer startowy, można oznaczyć jakoś koszulkę itp.)

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu apelujemy do przestrzegania zasad fair play. Zwracamy uwagę na samodzielne pokonanie wskazanego dystansu biegiem lub marsz nordic walking. Niedopuszczalne jest pokonywanie dystansu na rolkach, rowerze, hulajnodze czy w sposób inny niż na własnych nogach.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
3. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.
4. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w punktach 7 i 8 niniejszego paragrafu, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.
6. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.

KONTAKT:
Biuro Organizacyjne Biegu
Grzegorz Okonek tel. 601 721 969
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

    

Nadleśnictwo Gniewkowo