b5f656ae72a9bbad9f437cf92bfe04d0.jpg
9a3fb700a57a3ab66836aaa3a796cda4.jpg
26ea477dd1af49e952367772dcf9222b.jpg
d1d3bff037e761f93f7f1ddd793d5be3.jpg
Aktualności
Uncategorised

Uncategorised (112)

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


REGULAMIN

40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego

GRUDZIĄDZ, 25.09.2021CEL IMPREZY

1. Uczczenie pamięci Mistrza olimpijskiego Bronisława Malinowskiego

2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.

3. Promocja zdrowego trybu życia i dbałości o zdrowie.

4. Promocja Grudziądza oraz województwa kujawsko-pomorskiego na arenie ogólnopolskiej.

5. Integracja społeczności lokalnych i zaangażowanie całych rodzin do aktywności.

6. Uczczenie Roku Bronisława Malinowskiego w Grudziądzu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.


ORGANIZATOR

Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

Grudziądzki Klub Sportowy „Olimpia”, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń


TERMIN I MIEJSCE

1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego odbędą się 25 września 2021 roku.

2. Miejsce startu i mety: Stadion Centralny, ul. Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz.

3. Start biegu głównego o godzinie 11:00.


TRASA

1. Dystans 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego wynosi 10 km.

2. Trasa biegu przebiega ulicami miasta Grudziądza wyłączonymi z ruchu kołowego.

3. Trasa posiada w 96 % nawierzchnię asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej.

4. Trasa biegu będzie oznaczona co 1 kilometr.

5. Trasa składa się z jednej pętli. Międzyczas znajdują się na 5 kilometrze.

6. Punkty odświeżania znajdują się na 3,5 oraz na 6,5 kilometrze.

7. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

8. Uczestnicy biegu mają obowiązek stosowania się do poleceń funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, służb
porządkowych i informacyjnych organizatora oraz osób zabezpieczających trasę biegu.


POMIAR CZASU

1. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

2. Każdy zweryfikowany zawodnik otrzyma urządzenie elektroniczne (chip), które powinno zostać zastoso-
wane zgodnie z otrzymaną instrukcją. Umieszczanie urządzenia w innych miejscach niż określonych w instruk-
cji grozi dyskwalifikacją. Oficjalnym czasem biegu jest czas netto liczony od momentu przekroczenia linii
startu do przekroczenia linii mety.

3. Organizator określa limit czasu ukończenia biegu w czasie 90 minut.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w wyznaczonym limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy biegu i
dojechania do mety pojazdem organizatora z napisem „Koniec 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława
Malinowskiego”.

5. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji
organizatora przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu
Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.

6. Na 5 km trasy biegu będzie znajdował się punkt kontrolny. Obsługa punktu kontrolnego będzie rejestrowała
numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

 


ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia uczestników 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego przyjmowane są przy
użyciu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej
www.biegimalinowskiego.pl.
2. Zgłoszenia internetowe przyjmowane będą do 19 września 2021 do godziny 23:59:

- do dnia 25 lipca 2021 r. 40 zł

- od 26 lipca do 31 sierpnia 2021 r. 55 zł

- od 1 września do 19 września 2021 r. 70 zł.

3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi. Zawodnicy, którzy nie uiścili opłaty startowej w wyżej wyznaczonych
terminach zostaną skreśleni z listy startowej.

4. Możliwe jest zgłoszenie w biurze zawodów 24 i 25 września - wpisowe 90 zł płatne gotówką (Organizator
nie zapewnia w tym wypadku pełnych świadczeń).

5. Potwierdzenie zgłoszenia oraz odbiór numerów startowych i elektronicznych urządzeń pomiarowych moż-
liwy będzie w Biurze Zawodów, mieszczącym się w hali sportowej przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu, wy-
łącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość dowodu osobistego lub tymczasowego za-
świadczenia tożsamości, paszportu, prawo jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumentu stwierdzają-
cego tożsamość cudzoziemca, albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość zaopatrzonego w wizeru-
nek twarzy i adres zamieszkania osoby.

6. Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający
zgodę na udział w 40. Międzynarodowych Biegach im. Bronisława Malinowskiego oraz na własną odpowie-
dzialność. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do uczestnictwa w biegu jest złożenie przez niego pisemnego
oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej 40. Międzynarodowe
Biegi im. Bronisława Malinowskiego.

7. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 września 2021 r. ukończą 16 lat.

8. W biegu głównym obowiązuje limit startujących (nie więcej niż 1000 osób).WARUNKI UCZESTNICTWA

1. 40. Międzynarodowe Biegi im. Bronisława Malinowskiego rozegrany zostanie w otwartej formule.

2. W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 25 września 2021 r. ukończą 16 lat.

3. Zawodnicy pełnoletni dokonując rejestracji i biorąc udział w oświadczają, że startują na własną odpowie-
dzialność.

Zawodnicy niepełnoletni, w wielu 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu za pisemną zgodą rodzica lub opie-
kuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgody rodzica/opiekuna prawnego do-
stępnego na stronie internetowej biegu www.biegimalinowskiego.pl zawierającego oryginalny podpis oraz nu-
mer telefonu rodzica/opiekuna prawnego i dostarczonego do biura zawodów w celu weryfikacji zawodnika
niepełnoletniego.

4. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest
ostateczna.

5. Uczestników 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego obowiązuje ubiór i obuwie
sportowe.

6. Rejestracja uczestnika 40. Międzynarodowych Biegów im. Bronisława Malinowskiego traktowana jest jako
przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.

7. Organizator zapewnia:

a. numer startowy + agrafki

b. urządzenie do elektronicznego pomiaru czasu

c. pamiątkowy medal dla osób, które ukończą bieg

d. nagrody oraz zestawy upominków dla zwycięzców poszczególnych kategorii (miejsca 1-3).

8. Biuro zawodów, gdzie będzie można odebrać pakiety startowe, zgłoszenia oraz weryfikacja będzie możliwe
na hali przy ulicy Piłsudskiego 14 w Grudziądzu w dniach:

24 września (piątek) w godzinach 16:00-19:00.

25 września (sobota) w godzinach 7:30-9:30

 
Niestety poniedziałek nie przyniósł nam dobrych wieści ???? Z przykrością przekazujemy Wam informację, że kolejne dwa biegi zostają odwołane ☹️ Niestety nie pobiegniemy w tym roku ani w Ciechocinku, ani w Tucholi ????
Jednocześnie informujemy, że regulamin cyklu będzie zmieniony. O zmianach poinformujemy jak najszybciej.

WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Napisane przez on 02/06/2021

Z przykrością informujemy, iż tegoroczna edycja Półmaratonu i Dziesiątki Unisławskiej zostaje ODWOŁANA!!!

Regulamin 2021

Napisane przez on 03/05/2021

REGULAMIN GRAND PRIX WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2021

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Zdrowo Zabiegani, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”.

Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
1    INOWROCŁAW    FOUR COLOURS GREEN RUN 22 maja 2021r. 10 km
2    PIOTRKÓW KUJAWSKI    VI Bieg o Puchar Prezesa Banku Spółdzielczego 13 czerwca 2021r. 10 km
3    UNISŁAW    XVII Półmaraton Unisławski oraz Dziesiąta Unisławska 26 czerwca 2021r. 10 km i 21,0975 km
4    ŻNIN    XXVIII Biegi Żnińskie 18 lipca 2021r.

5    BRZEŚĆ KUJAWSKI    VII Memoriału im. Czesława Wasielewskiego 21 sierpnia 2021r. 10 km
6    CIECHOCINEK     X Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek 29 sierpnia 2021r. 10 km i 21,0975 km
7    LIPNO    VII Lipnowski Bieg Uliczny 5 września 2021r. 10 km
8    RYPIN    XV Rypiński Bieg Po Zdrowie Doliną Rypienicy 11 września 2021r. 10 km
9    LUBIEWO XIV Ogólnopolski Ekologiczny Bieg Szlakiem Trzech Wież nad Borami 18 września 2021r. 15 km
10    GRUDZIĄDZ    40 Międzynarodowy Bieg im. Bronisława Malinowskiego 25 września 2021r. 10 km
11    TUCHOLA     XII Bieg im. Św. Huberta 23 października 2021r. 15 km
12    GNIEWKOWO FINAŁ XXVII Bieg im. Rodziny Milewskich 7 listopada 2021r. 10 km

Zawodnicy, którzy ukończyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –Pomorskiego w roku 2019 lub w roku 2020 wirtualne  mają prawo do zniżki 5 zł, zawodnicy, którzy ukończyli 2 ostatnie cykle 2019 i wirtualne 2020 mają prawo do zniżki 10 zł we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu 2021.


⦁    Z przyczyn niezależnych od organizatorów GP, istnieje możliwość, iż podane terminy biegów ulegną zmianie.
⦁    W przypadku nałożenia się terminów lub odwołania jakiegoś biegu, pozostałe przepisy regulaminu obowiązują bez zmian.


I.    Klasyfikacje:


⦁    Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach będą sporządzać ranking Grand Prix. W rankingu znajdą się biegacze, którzy ukończyli co najmniej połowę dotychczasowych biegów. Ranking sukcesywnie będzie zamieszczany na
www.zdrowozabiegani.pl
 
www.facebook.com/grandprix.kuj.pom


1.    Uczestnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na tych stronach imienia, nazwiska, roku urodzenia bądź kategorii wiekowej oraz nazwy drużyny dla potrzeb tworzenia rankingów.
2.    W Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego będą klasyfikowani zawodnicy i zawodniczki posiadający polskie obywatelstwo.
3.    Prowadzone będą następujące klasyfikacje:


⦁    Kategoria OPEN: kobiet i mężczyzn
⦁    Kategorie wiekowe: M18, M30, M40 M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, K70
⦁    Kategoria drużynowa


⦁    Zasady klasyfikacji:


⦁    W klasyfikacji uwzględnia się wszystkie przeprowadzone biegi. W poniższych biegach wybór dystansu należy do zawodnika:
⦁    Półmaraton Unisławski ,Dziesiątka Unisławska ,  Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek , Dziesiątka Ciechocinek  

1.    Warunkiem sklasyfikowania jest ukończenie minimum 6 biegów. W klasyfikacji liczy się suma 6 najlepszych czasów uzyskanych w zawodach cyklu .
2.    Żeby zapewnić porównywalność wynikową – czas dystansu 10 km będzie liczony zgodnie ze wskazaniem zegara, czas dystansu półmaratonu będzie podzielony przez 2,3, czas 15 km będzie dzielony przez 1,6.
3.    W przypadku uzyskania jednakowego czasu łącznego decyduje najlepszy uzyskany czas, jeśli i te są takie same, to kolejny itd.

⦁    Kategoria drużynowa


⦁    W kategorii drużynowej będą sklasyfikowane drużyny, których co najmniej 4 zawodników (w tym co najmniej jedna kobieta i jeden mężczyzna) ukończy cykl. Klasyfikacja będzie tworzona na podstawie sumy czasów najlepszych 4 zawodników drużyny (w tym co najmniej jednej kobiety i jednego mężczyzny) w 6 biegach.
⦁    Drużyną zgłoszoną do klasyfikacji zespołowej może być formalna lub nieformalna grupa osób reprezentująca miasto, klub sportowy, stowarzyszenie, grupę przyjaciół, lokalne społeczności, itp., po akceptacji charakteru i nazwy przez organizatora.
⦁    Drużynę do rywalizacji zgłasza mailowo kapitan (na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), wpisując w tytule wiadomości:  "Klasyfikacja drużynowa" w terminie do 2 września  2021 roku. Po zaakceptowaniu drużyny przez organizatorów GP drużyna jest klasyfikowana w cyklu.
⦁    W trakcie trwania cyklu zawodnik nie może zmieniać drużyny. Za drużynę odpowiedzialny jest kapitan, który jako jedyny: decyduje o przynależności do drużyny i kontaktuje się z organizatorem w sprawach drużyny. Jeden zawodnik może reprezentować w cyklu tylko jedną drużynę.
⦁    Wszystkie wyniki będą również podawane w przeliczeniu na dystans 10 km.

⦁    Nagrody:

⦁    Wszyscy uczestnicy zawodów, którzy ukończyli bieg finałowy otrzymają pamiątkowe medale. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą cykl otrzymają zniżki przy opłatach za zawody przyszłorocznego GP.
⦁    Nagradzani zawodnicy I,II, III miejsce w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn oraz drużynowo otrzymają puchary.
⦁    Nagrodzeni otrzymają nagrody o łącznej wartości bon podarunkowy plus gotówka
 
Kategoria kobiet:
I miejsce – 1 000,00 zł
II miejsce – 800,00 zł
III miejsce – 700,00 zł
IV miejsce – 600,00 zł
V miejsce – 500,00 zł
VI miejsce – 400,00 zł
VII miejsce – 350,00 zł
VIII miejsce – 300,00 zł
IX miejsce – 250,00 zł
X miejsce – 200,00 zł

Kategoria mężczyzn:
 I miejsce – 1 000,00 zł
II miejsce – 900,00 zł
III miejsce – 800,00 zł
IV miejsce – 750,00 zł
V miejsce – 700,00 zł
VI miejsce – 650,00 zł
VII miejsce – 600,00 zł
VIII miejsce – 550,00 zł
IX miejsce  – 500,00 zł
X miejsce –  450,00 zł
XI miejsce – 400,00 zł
XII miejsce – 350,00 zł
XIII miejsce – 300,00 zł
XIV miejsce – 250,00 zł
XV miejsce – 200,00 zł

Kategorie wiekowe (M18, M30, M40, M50, M60, M70, K18, K30, K40, K50, K60, K70):

I miejsce – 150,00 zł
II miejsce – 100,00 zł
III miejsce – 50,00 zł
 
Kategoria drużynowa:
I miejsce – 2 500,00 zł (4 nagrody po 625,00 zł)
II miejsce – 2 000,00 zł (4 nagrody po 500,00 zł)
III miejsce – 1 500,00 zł (4 nagrody po 375,00 zł)⦁    Pozostałe postanowienia
⦁    Przyjmuje się zasadę, że nagrody od organizatora dla najlepszych sportowców nie mogą się dublować. Nie dotyczy to kategorii drużynowej.
⦁    Ogłoszenie wyników Grand Prix i wręczenie nagród oraz medali odbędzie się podczas Biegu im. Rodziny Milewskich w Gniewkowie.
⦁    Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz dokumentowania zawodów.
⦁    Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby reklamowe i promocyjne. Jednocześnie Uczestnik zgadza się na możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny czy głosu. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
⦁    Termin zgłaszania nieprawidłowości w klasyfikacji mija 7 dni od dnia jej opublikowania. Zgłaszana nieprawidłowość dotyczyć może wyłącznie biegu, o którego wynik klasyfikacja została zaktualizowana. 
⦁    W sprawach spornych i nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu, ostateczny głos rozstrzygający należy do organizatorów.

Bieg wirtualny RUN TORUŃ 10 km 07.06.2020r.

Strona organizatora: klik

Termin: 8 listopada 2020r.

Miejsce: Gniewkowo

Link do zapisów: tutaj

Kontakt: 

Artur Woźniak:

tel.: 791 927 213

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona 1 z 8

Zdrowo Zabiegani

Facebook GP

c    

Nadleśnictwo Gniewkowo